TennisClub Born

Phon Stevens*

046-4336879

06-57318720

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samen met de onderstaandevrijwilligers:

John Muijres

Phon Stevens

François Wolters

Jo Laven

Cor Eijgelshoven

Jos Coenen

Hub Lenssen

Kees van Breemen

Bear Wessels

Wil Salden

 

* Aanspreekpunt technische zaken park.

 


Taak van Park Commissie

Nadat per 1 jan. 2001 het Sportcentrum het Anker is geprivatiseerd, heeft TC Born als huurder van het tenniscomplex direct te maken met de directie van "Sportplaza Het Anker" en dus niet met de Gemeente Sittard-Geleen. Met de ondertekening van het contract (tussen TC Born en "Sportplaza Het Anker") is TC Born verantwoordelijk voor het onderhoud van banen en park, het openen en sluiten van het park en tal van andere zaken.

Deze verantwoordelijkheden zijn door het bestuur van TC Born ondergebracht bij de Park-commissie.

Hoofdtaken van de commissie:

    1. algehele “orde & netheid”op park en banen
    2. aanvullend baanonderhoud en/of reparaties, anders dan het dagelijks onderhoud door de leden
    3. onderhoud en zorg van de groenvoorzieningen (excl. maaien)
    4. organiseren en implementeren van b.v. week-parkdiensten, weekend sleutel dienst, automatisch baansproei systeem.

Toegang Park en Banen

De toegang tot de banen via de hoofdpoort als deze is gesloten geschiedt m.b.v. je lidmaatschapspas. Door je pasje door de kaartlezer te halen kun jezelf de poort openen. Meer informatie over het openen van de poort kun je lezen in het artikel Toegang tot het park.


Baanonderhoud 

Het dagelijks onderhoud van onze CanadaTenn banen is erg belangrijk en dient goed en volledig uitgevoerd te worden. Dit geldt cq. is van toepassing na het spelen maar ook na b.v. training en competitie- en of toernooi wedstrijden. Bij deze laatste twee activiteiten dienen dan de TC Born spelers/sters hun gasten te informeren hoe er geveegd moet worden.
Wat betekent GOED vegen??
BanenVegenGoed en vooral ook volledig vegen houdt niet alleen in volgens voorschrift (het cirkel patroon van buiten naar binnen), maar ook het vegen van de gehele baan. Dus ook de uitlopen, in de hoeken en tussen b.v 2 banen in en NIET ALLEEN het speelveld. Extra aandacht ook voor de gedeelten direct naast de afwateringsgoten: zo kort mogelijk NAAST deze goten vegen en NIET over de roosters heen.

Indien leden van de commissie het noodzakelijk achten om b.v. ten gevolge van weersomstandigheden, droogte, regen, (nacht)vorst e.d. directe maatregelen te treffen ter bescherming van banen en/of het park, dan dienen deze maatregelen onvoorwaardelijk door de (aanwezige) leden opgevolgd te worden. Indien noodzakelijk zal de commissie leden mobiliseren om samen met de commissie een bijdrage te leveren aan "orde & netheid" en de kwaliteit van banen en park.

 


CanadaTenn banen en de weersomstandigheden

Zoals bekend liggen CT banen op afschot. Dit betekent dat ca. 70% van het regenwater via de goten afgevoerd wordt. Onvermijdelijk is natuurlijk het fenomeen plasvorming. M.n. daar waar de meeste belasting plaats vindt, achter de baseline bijv. kunnen en zullen plassen ontstaan. Met grote nadruk wijzen wij erop dat het betreden van de banen indien er zich nog (rest) plassen of plasjes bevinden, ten strengste verboden is. Ook is het uitdrukkelijk verboden om evt. rest-plassen met een bezem uiteen te vegen. Gebruik maken van een evt. spons en/of water-stofzuiger is eveneens nooit toegestaan. Kortom: na regen dienen de banen geheel droog te zijn alvorens men weer kan en mag spelen.

Een groot gevaar van/voor CT banen is nachtvorst, of liever de OPDOOI die daarna intreedt. Bij deze opdooi worden de banen "boter" zacht. Het betreden van een baan betekent dan dat de schoenzolen afdrukken achterlaten; deze harden dan vervolgens uit en we hebben een totaal beschadigde baan. De commissie houdt e.e.a. in samenwerking met "Sportplaza Het Anker" nauwlettend in de gaten en neemt adequate maatregelen indien de weersvoorspellingen (nacht)vorst melden. Ook hier geldt natuurlijk dat onze leden hun verantwoordelijkheid moeten kennen indien zich een dergelijke situatie voordoet.


Openstelling park in de wintermaanden

Vanaf ca. 1 nov. zullen 3 banen gedurende de wintermaanden bespeelbaar blijven.
Natuurlijk e.e.a. geheel afhankelijk van de weersomstandigheden.
Wij wijzen ook hier nogmaals op de belangrijke regels m.b.t. vorst, opdooi, natte banen en plasvorming enz.
Alle leden hebben veelvuldig kunnen lezen hoe je in deze situaties met onze banen moet omgaan.
Wij wijzen erop dat bij het evt. buiten spelen in de wintermaanden deze regels van groot belang zijn.
Baanonderhoud in de wintermaanden.
Blijft NATUURLIJK onveranderd van kracht.
Bovendien: Indien relevant VOOR het spelen eerst de ergste takken en eikels verwijderen. Anders worden deze in banen getrapt ……

Een fijn seizoen,
De Park Commissie